شماره ۱۰۴۰

بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) (۱۱)

دکتر اسماعیل ذوقی - دامپزشک - طب پیشگیری

بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) (۱۱)

بروسلا اینوپیناتا جداشده ازعفونت پیوند پستان

آنالیز مولکولی سویه BO1T:
در هیبریدیزاسیونDNA-DNA تشابه بیش‌از70٪ بین سویه BO1T و تیپ سویه‌های بروسلا ملی‌تنسیس‌ (80٪) بروسلاسوئیس (78٪) نشان داده شده‌است. با وجود این، تفاوت ترادف ژن 16s‌rRNA سویهBO1T با تمامی دیگرگونه‌های شناخته شده بروسلا مشهود می‌باشد. دراین مورد BO1T با پنج نوکلئوتید متفاوت کاملاً در‌بین گونه‌های بروسلا منحصر به فرد است. ژن recA سویه BO1T در هفت نوکلئوتید از 631 نوکلئوتید (98/9٪) از دیگر گونه‌ها متفاوت است. ژن omp سویه BO1T نیز تشابهات کمتری نشان می‌دهد.

ژن 723bp)‌omp31) تشابه با دیگر گونه‌ها دارد. ژن omp25 سویه BO1T نزدیکترین وابستگی را باomp25 بروسلاسوئیس ATCC23445 (تشابه‌99٪) دارد. ترادف ژن‌های omp2a و omp2b سویه BO1T بیشترین تشابه را با سویه(83/13)210-83 بروسلا (سویه‌یی با وابستگی مشکوک) داشته (تشابه97تا98٪) و از دیگرگونه‌های متمایز می‌باشد. الگوی منحصر به فرد شش مورد 150bp,272bp, 450bp, 587bp 794bp و 1682bp نیز مشاهده شده که در دیگر گونه‌ها مشهود نیست. در اشکال فرعی ژن اندازه‌ی متوسط آلل درجایگاه bruce42 وفقدان فعالیت تولیدی در جایگاه‌های bruce07,bruce18,bruce21 و bruce30 متمایز از دیگر گونه‌ها نشان داده شده‌است.

نهایتاً یافته‌های فنوتیپی و مولکولی سویه‌BO1T را درجنس بروسلا قرارداده، هرچند که اختلافاتی نیز مشهود می‌باشد. از‌این‌رو سویه‌BO1T به‌عنوان گونه‌یی جدید با نام بروسلا اینوپیناتا در جنس بروسلا جاگرفته است.

توصیف گونه جدید بروسلا اینوپیناتا:

بروســـلا اینوپیــناتا (.Brucella inopinata,L) باکتری‌های کوکوباسیل یا میله‌یی‌شکل هوازی، غیر‌متحرک، بدون هاگ و گرم منفی به قطر ۰/۵تا ۰/۷ میکرومتر (میکرون) و به‌طول ۰/۶ تا ۱/۲ میکرومتر باتشکل انفرادی یا به‌صورت دسته‌های نامنظم می‌باشند. رشد باکتری در محیط‌های بروسلاآگار، ترپتی‌کیس سوی‌آگار، ژلوزخون (آگار حاوی خون گوسفند)، ونوترینت آگار استاندارد در گرمخانه 25‌تا‌42 درجه‌ی سانتی‌گراد سریع بوده و در فاصله‌ی 6 ساعت قابل‌رویت است. در‌محیط مک‌کانگی آگار نیز رشد می‌کند. پرگنه‌های صاف (اسموس-S) و محدب درخلال 18ساعت باقطر تقریبی‌1تا2 میلیمتر تشکیل می‌شوند. رشد مناسب باکتری به گاز CO2، سرم یا خون نیاز ندارد.همولیز مشاهده نمی‌شود. درمحیط‌های رنگی، رشد درحضور تیونین به غلظت‌های ۱/۲۵۰۰۰، ۱/۵۰۰۰۰ و ۱/۱۰۰۰۰۰ و با فوشین بازیک درغلظت‌های ۱/۵۰۰۰۰ و ۱/۱۰۰۰۰۰ اتفاق می‌افتد. لیز ناقص باکتری‌ها با باکتریوفاژهای Tb، F1 و F25 در رقت RTD×۱۰۴ ایجاد شده، اما رقت‌های دیگر بی‌تأثیر می‌باشند. آگلوتیناسیون با آنتی‌سرم مونو اسپسفیک M تا رقت یک چهلم صورت می‌پذیرد. اکسیداز وکاتالاز مثبت بوده، واکنش اوره‌آز به‌سرعت (در فاصله‌ی زمانی کمتراز 5‌دقیقه) اتفاق می‌افتد. باکتری‌ درمحیط نوترینت براس با یا بدون 6٪ کلرورسدیم رشد می‌کند. نیترات ونیتریت احیا‌شده (با تشکیل گاز از نیترات) تولید گاز H2S و واکنش Voges-Proskauer مثبت می‌باشند. هیدرولیز آسکولین، آب‌شدن ژلاتین، تولید اندول، استفاده از سیترات، رشد درحضور ستریمید و آگارسالمونلا ـ شیگلا (SS agar) منفی است. تولید اسید از D ـ گلوکز و D ـ گزیلوز مشاهده شده، درحالی که ازمانیتول، لاکتوز، سوکروز، ومالتوز تولید نمی‌شود.

حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها: با دوکسی‌سیکلین (2میکروگرم در ‌میــلی‌لیتر)، تتــراسیکلین (۰/۲۵‌‌میکروگرم در میلی‌لیتر)، استرپتومایسین‌(2‌میــکروگرم در میـــلی‌لیتر)، جنتامایـــسین (1میکروگرم در میـــلی‌لیتر و تری‌متوپریم، سولفا‌متوکسازول (کمتراز ۰/۵و ۹/۵ میکروگرم در میلی‌لیتر) مشاهده می‌شود. اسیدهای چرب اصلی سلول کامل باکتری (5تا46٪) شامل C19:0 cyclo 11-12,C18:1w7c,C18:0 و C16:0 و مقادیر کمتر (1تا4٪) Q-11 می‌باشند. الگوی لیپید قطبی حاوی ترکیبات اصلی فسفاتیدیل اتانول آمین، فسفاتیدیل گلیسرول، دی‌فسفاتیدیل‌گلیسرول، فسفاتیدیل کولین و یک آمینولیپید ناشناخته، مقادیر متوسطی فسفاتیدیل مونومتیل اتانول آمین و مقادیر حداقل یا ناچیزی ازیک آمینو‌فسفولیپید ناشناخته، یک فسفولیپید ناشناخته، و دو لیپید ناشناخته تشکیل شده‌اند. الگوی پلی‌آمین شامل ترکیبات اصلی اسپرمیدین و پوترسین و مقادیر کمی3،1 ـ دی‌آمینو پروپان، سیم ـ هومواسپرمیدین و اسپرمین می‌باشد.

تـــیــــــپ سـویـــه (‌BO1T(= CPAM 6436T=BCCN 09-01T در سال‌2005 از عفونت پیوند‌پستان خانم 71 ساله مبتلا به بروسلوز در ایالات‌متحده‌ی آمریکا جدا‌ شده‌است.

اخیراً باکتریوم کوکوئید گرم منفی، غیرمتحرک، فاقد هاگ (سویه BO1T) از عفونت پیوندپستان خانم 71 ساله با علائم بالینی بروسلوز جدا شده است. وابستگی سویه BO1T به جنس بروسلا ازطریق بررسی‌های الگوی پلی‌آمین، لیپید قطبی، اسید چرب، سیستم کینون، هیبریدیزاسیونDNA-DNA وPCR اختصاصی ترادف نوکلئوتید مورد تأیید قرارگرفت. سویه BO1T چهار تا پنج نسخه از ترادف نوکلئوتید اختصاصی بروسلا را با الگویی منحصر به فرد در برداشته، ترادف ژن 16s rRNA بی‌مانند نشان داده و در بررسی تایپینگ ترادف چند جایگاهی با موقعیتی جداگانه گروه‌بندی شده‌است. سویه BO1T با آنتی‌سرم مونواسپسفیکM (ملی‌تنسیس) واکنش داشته، به‌طور ناقص با باکتریـوفاژهای F1,Tb‌و‌F25 متلاشی (لیز) می‌شود. الگوی بیوشیمیایی این سویه میزان بالای فعالیت آنزیمی و قابلیت‌های متابولیکی را نشان می‌دهد. در بررسی مولکولی مکرر الگوی متمایز سویه BO1T و همانندی گروهی با دیگر سویه‌های بروسلا، ازجمله سویه‌های جداشده از پستانداران دریایی، بروسلا میکروتی، بایووار5 بروسلا سوئیس و بروسلا نئوتومه نشان داده شده است. بررسی‌های مقایسه‌یی ترادف ژن omp2a و omp2b متمایز‌ترین شکل omp2 دراین سویه را آشکار ساخت. ژن recA سویه BO1T در هفت نوکلئوتید از recA بروسلا متفاوت بوده است. در بررسی PCR اختصاصی ـ گونه‌یی بروسلا، سویه BO1T الگویی منحصر‌به‌فردی نسبت به دیگر گونه‌ها نشان‌داده است. در بررسی‌های فنوتیپی و مولکولی تمایز سویه Bo1T از تمامی دیگر گونه‌های بروسلا آشکارا مشهود بوده و از این رو به‌عنوان گونه‌ی جدید در جنس بروسلا قرارگرفته است. در ارتباط با جداسازی غیرمنتظره‌ی باکتری، نام بروسلا اینوپیناتا با‌تیپ سویه BO1T برای آن پیشنهاد شده است.

تعداد بازدید : 1160

ثبت نظر

ارسال