شماره ۹۷۲

جیره‌غذایی بدون گلوتن و IBS

پزشکی امروز

به‌خوبی مشخص‌است که دربعضی بیماران بدون بیماری سلیاک درعکس العمل نسبت به گلوتن، نشانه‌هایی ایجاد می‌شود. این سندرم را غالباًعدم تحمل به گلوتن می‌نامند. بر‌اساس مدارک به‌دست آمده‌ی اولیه، بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی آغالش‌پذیر با ارجحیت اسهال (IBS-D) ممکن است به جیره‌ی فاقد گلوتن عکس‌العمل نشان‌دهند، به‌ویژه آنها که دارای مارکر آنتی‌ژن لکوسیت انسانی (HLA) همراه بیماری سلیاک هستند(HLA-DQ8 و HLA-DQ2) ولی با این وجود مکانیسم‌ آن شناخته شده نیست.
برای تحقیق بیشتر دراین زمینه،پژوهشگران به‌صورت غیر‌انتخابی به 45 بیمار دچار IBS-D به مدت 4‌هفته ازجیره‌ی فاقد گلوتن و جیره‌ی حاوی گلوتن دادند. نیمی از بیماران هرگروه HLA-DQ2 یا HLA-DQ8 مثبت ونیم دیگر ازنظر این مارکر منفی بودند.
 کثرت دفع دربیمارانی که ازجیره‌ی فاقد گلوتن استفاده می‌کردند درمقایسه باگروه استفاده کننده ازجیره‌ی دارای گلوتن کاهش یافت. این نتیجه در بیماران HLA-DQ2/8 مثبت بسیـــار بیــشتر از بیــماران HLA-DQ2/8 منفی بود. استفاده از جیره‌ی حاوی گلوتن، سبب افزایش تراوایی روده‌ی کوچک می‌شد که درگروه مارکر مثبت بسیار بیشتر ازگروه مارکر منفی بود. از نظر تراوایی کولون،زمان ترانزیت یا بافت‌شناسی درگروه‌ها اختلافی دیده نمی‌شد.


Gastroenterology 2013 May;144:903تعداد بازدید : 714

ثبت نظر

ارسال