شماره ۹۵۰

برنج سفید و دیابت نوع ۲

برنج سفید، که تقریباً به طور کامل حاوی نشاسته است، نوع اصلی برنجی است که در تمام جهان مورد استفاده قرارمی‌گیرد و بیش از سایر غلات دارای اندکس گلیسمیک است. مصرف زیاد غذاهایی که اندکس گلیسمیک بالا دارند با افزایش مفرط بروز دیابت نوع 2 همراه است.
طی یک متا آنالیز 7 بررسی همنوا‌ی آینده‌نگر، محققان ارتباط میان مصرف برنج سفید واحتمال بروز نوع2 دیابت ملیتوس را مورد ارزیابی قرار دادند.
از 352000 شرکت کننده در این بررسی‌ها، در13000 نفر دیابت نوع 2 به وجود آمد (متوسط پیگیری4 تا22سال). درمیان آسیایی‌ها، ضمن مصرف بهترین نوع برنج سفید درمقابل بدترین نوع، احتمال بروز دیابت نوع2، تا 55٪ بیشتر بود. به عکس، درجوامع غربی، میزان افزایش این احتمال12٪ بود که از نظرآماری قابل توجه نبود. درتلفیق این دو جمعیت، مشخص شد که هربشقاب اضافی مصرف روزانه‌ی برنج سفید سبب افزایش احتمال بروز دیابت نوع 2 به مقدار11٪ می‌شود.

BMJ 2012 Mar 15;344:e 2021

تعداد بازدید : 1069

ثبت نظر

ارسال