شماره ۹۸۳

نوشابه‌های شیرین و سنگ کلیه

دکتر جواد سنادی‌زاده - اورولوژیست

مصرف کمتر نوشابه‌های شیرین از احتمال سنگ‌کلیه می‌کاهد. 20٪‌مردان و 10٪ خانم‌ها درایالات متحده درمرحله‌یی از زندگی خود، سنگ‌کلیه را تجربه می‌کنند.

غالباً به این بیماران توصیه می‌شود مایعات بیشتری بنوشند بااین تصور که از بروز سنگ کلیه دراین افراد پیشگیری شود. اکنون نتایج یک پژوهش جدید که در‌بیمارستان Brigham و زنان انجام شده حاکی‌از آن است که استفاده از بعضی نوشابه‌ها وقتی مسأله‌ی پیشگیری از سنگ‌های راجعه‌ی کلیه درمیان باشد سودمند‌تر از سایرین می‌باشند. طی یک بررسی که در Clinical Journal of the American Society of Nephrology (باکوته نوشت CJASN) به‌صورت آنلاین انتشار یافته، پژوهشگران گزارش داده‌اند که مصرف سودای شیرین شده با قند و پانچ با احتمال بالاتر ایجاد سنگ‌همراه است. پانچ‌ punch نوشابه‌یی است که از چای، عرق، قند، آب و لیمو تهیه می‌شود.
نتایج این بررسی‌ نشان داده است که رابطه‌ی میان مصرف مایع و سنگ کلیه به نوع نوشابه‌ی مصرف شده وابسته است. یعنی مصرف بیشتر نوشابه‌های شیرین‌شده با قند  با میزان شیوع بالاتر سنگ‌های کلیه همراه بوده‌است.
پژوهشگران داده‌های سه همنوای درحال انجام را آنالیز کردند. آنالیز کلی شامل194095  شرکت‌کننده با متوسط پیگیری بیش‌از 8‌سال بود. از شرکت‌کنندگان در‌هر‌3‌همنوا خواسته شده بود هر2‌سال یک بار به پرسشنامه‌ا‌ی پاسخ دهند که شامل اطلاعاتی مربوط به‌سابقه‌ی طبی، شیوه‌ی زندگی و دارو بود. سوالات مربوط به جیره‌ی‌غذایی هر‌4‌سال روزآمد می‌شد. این پژوهشگران دریافتند در‌شرکت‌کنندگانی که روزانه 1 یا چند‌ بار کولای با قند شیرین شده می‌نوشند درمقایسه با شرکت‌کنندگانی که کمتر از یک بار در‌هفته از‌این نوشابه‌ها استفاده می‌کنند میزان ایجاد سنگ‌ کلیه 23٪ بیشتر است. این مورد در باب مصرف نوشابه‌های غیر‌کولای شیرین شده با قند نیز صادق است. همچنین، این پژوهشگران دریافته‌‌اند که مصرف بعضی نوشابه‌ها از جمله قهوه، چای و آب پرتقال با احتمال کمتر ایجاد سنگ همراه است.
به‌هرحال، دراین بررسی آینده‌نگر تأییدشده است که مصرف بعضی نوشابه‌ها با احتمال کمتر ایجاد سنگ کلیه همراه  است در صورتی که مصرف نوشابه‌های دیگر با احتمال بیشتر ایجاد سنگ کلیه در ارتباط می‌باشد. باوجودی‌که دریافت تام مایع سبب کاهش احتمال ایجاد سنگ کلیه می‌شود ولی این اطلاعات درمورد هریک ازنوشابه‌ها برای پزشکی که مایل است راهکاری برای کاهش ایجاد سنگ‌ کلیه دربیمار پیشنهاد کند سودمند است.

 

 

تعداد بازدید : 789

ثبت نظر

ارسال