شماره ۱۰۸۰

متیل‌ا‌یزوتیازولینون(MI):علت ‌تشخیص ‌داده نشده‌ی آلرژی‌های تماسی

پزشکی امروز

غلظت‌های پایین Methyl Isothiazolinone)MI) در آزمایش‌های استاندارد می‌تواند به نتایج منفی کاذب منجر شود. متیل‌کلروایزوتیازولینون (Methyl Chloro Isothiazolinone:MCI) و متیل‌ایزوتیازولینون(MI) نگهدارنده‌هایی هستند که در محصولات زیبایی و بهداشت فردی وجود دارند. این حساس‌کننده‌های قوی می‌توانند به درماتیت‌تماسی آلرژیک منجر شوند. در پچ‌های استاندارد، هر‌دو ماده در یک پچ ترکیب می‌شوند. با‌این‌حال، غلظتMI در ترکیب MCI/MI ممکن‌است آنقدر پایین باشد که برای شناسایی همه‌ی افراد مبتلا به آلرژی بهMI کافی نباشد.

پژوهشگران سوابق پزشکی ۷۰۳بیمار مبتلا به درماتیت‌تماسی احتمالی را که تحت آزمایش پچ‌گذاری با ترکیب MCI/MI و همچنین MI به‌تنهایی با غلظتی بالاتر از ترکیب MCI/MI قرار‌گرفته بودند، بررسی‌کردند؛ ۵۷بیمار (۸/۱‌درصد) واکنش مثبت داشتند. شایع‌ترین آنها نسبت به MI مثبت و نسبت به MCI/MI منفی بود (۶۰ درصد). ۳۰درصد واکنش مثبت هم به MCI/MI و هم به MI داشتند. واکنش مثبت به MCI/MI و واکنش منفی به MI کمترین شیوع را داشت (کمتر‌از ۱۰‌درصد). واکنش‌های درماتیت در دست‌ها و سپس در صورت و اندام‌ها بیشتر بود. واکنش‌ها در کشاله‌ی ران‌ها، کپل‌ها، تنه، زیربغل و پاها و همچنین درماتیت منتشر نیز مشاهده شدند. ۷۰‌درصد بیماران از محصولاتی که حاوی‌MCI/MI یا MI بود، استفاده کرده بودند. نزدیک به ۷۵‌درصد پس‌از قطع این محصولات بهبود یافتند.

  Ref: JAMA Dermatol Oct. 2015

 

تعداد بازدید : 662

ثبت نظر

ارسال