شماره ۱۰۲۶

حساسیت رادیوگرافی درصدمه‌های لگن کودکان

پزشکی امروز

حساسیت رادیوگرافی درصدمه‌های لگن کودکان

دریک زیر آنالیز بررسی مشاهده‌یی آینده‌نگر کودکانی که با ترومای حاد بسته‌ی تنه در شبکه‌ی پژوهش کاربردی تیمار اورژانس اطفال(PECARN) به بخش‌های اورژانس مراجعه کرده بودند، محققان حساسیت‌ رادیوگرافی ساده‌ی قدامی خلفی(AP) لگن را درتجسس صدمه‌های لگن (شکستگی‌یا جابه‌جایی) مورد ارزیابی قراردادند.
 از تعداد 12044‌بیمار (سن متوسط 11‌سال)، در 451 (4٪) صدمه‌های لگن تشخیص داده شد و در 65 بیمار (0/5٪) ترمیم جراحی انجام گشت. از 5076 بیماری که دربخش اورژانس برحسب تشخیص پزشک رادیوگرافی AP لگن شدند، در 382 نفر (8٪) صدمات لگن وجود داشت. با رادیوگرافی‌ها در 297‌مورد (78٪) ازاین بیماران، صدمات شناسایی شده بود. در 55 مورد از 60 بیمار (92٪) دچار صدمه، مداخله‌ی جراحی لازم بود و در 14‌مورد از 17‌بیمار(82) با هیپوتانسیون مراجعه کرده بودند. درتوموگرافی کامپیوتری (CT) در 82 بیمار از 84مورد (98٪) صدماتی شناسایی شد که در رادیوگرافی ساده تشخیص داده نشده بود. یک بیمار که CT نشده بود با تصویرسازی تشدید مغناطیسی صدمه شناسایی شد. ارزیابی بالینی بی‌ثباتی لگن در شناسایی صدمه‌های لگن دارای حساسیت 9٪ بود.

Ann Emerg Med 2014 Jul 29

 

تعداد بازدید : 596

ثبت نظر

ارسال