شماره ۱۰۲۳

طب‌سوزنی و دمانس

دکتر فاطمه آذرکیا - بیهوشی - طب سوزنی

طب‌سوزنی و دمانس

از یافته‌های حاصل از بررسی‌ پیشین به اثبات رسیده بود که انجام طب‌سوزنی در نقطه‌ی سوزن (Taixi(KI3 درجوانان سالم سبب فعال‌شدن نورون‌ها در قشر مخ مرتبط با شناخت می‌شود.
طی یک گزارش ‌آینده‌نگر که در شماره‌ی Vol 9,No ll سال‌2014 نشریه‌ی Neural Regeneration Research انتشاریافته‌،‌محققان دانشگاه طب جنوبی چین به تحقیق دراین مورد پرداخته‌اند که آیا با انجام آکوپونکتور در این نقطه‌ی طب‌سوزنی در بیماران سالمند مبتلا به فرسایش‌خفیف شناخت mild cognitive impairment (باکوته‌نوشتMCI) نیز می‌توان به فعال کردن نورون‌ها در این مناطق موفق شد.
پژوهشگران آشکار ساختند که درحالت استراحت و تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی مرتبط با انجام وظیفه،دربیماران سالمند مبتلا به MCI انجام طب سوزنی در نقطه‌ی Taixi، بیست منطقه از مغز فعال می‌شود که عبارتنداز:

•گیروس سینگولیت قدامی دوطرفه (منطقه‌ی برودمـن[BA]ا(32و24)
• قشرفرونتال مدیـال چپ (BA 9,10,11)
• کونئوس چپ (BA19)
• گیروس فرونتال میانی چپ (BA11)
• گیروس لینگوال چپ (BA18)
 • گیروس فرونتال مدیال راست (BA11)
• گیروس فرونتال تحتانی دوطرفه (BA47)
• گیروس فرونتال فوقانی چپ (BA11)
• کونئوس راست (BA,19,18)
• گیروس تامپورال فوقانی راست (BA38)
•گیروس زیر پنبه‌یی چپ (BA47)
• پیش‌کونئوس دوطرفه (BA19)
• گیروس فرونتال مدیال راست(BA10)
• فرونتال فوقانی راست(BA11)
• گیروس سینگولیت چپ (BA32)
•گیروس پیش مرکزی چپ (BA6)
•گیروس دوکی‌شکل راست (BA19)

درتصویر مناطق برودمن Brodmann مشاهده می‌شود.

 

تعداد بازدید : 1481

ثبت نظر

ارسال