پرستاری از مطالبه‌گری حقوق خود کوتاه نمی‌آید

پرستاری از مطالبه‌گری حقوق خود کوتاه نمی‌آید

رئیس سازمان نظام پرستاری، با اشاره به کمبود شدید نیروی پرستاری در کشور، گفت: از ...

پرستاری از مطالبه‌گری حقوق خود کوتاه نمی‌آید

پرستاری از مطالبه‌گری حقوق خود کوتاه نمی‌آید

رئیس سازمان نظام پرستاری، با اشاره به کمبود شدید نیروی پرستاری در کشور، گفت: از ...

پرستاری از مطالبه‌گری حقوق خود کوتاه نمی‌آید

پرستاری از مطالبه‌گری حقوق خود کوتاه نمی‌آید

رئیس سازمان نظام پرستاری، با اشاره به کمبود شدید نیروی پرستاری در کشور، گفت: از ...

شرکت کنندگان در برنامه کنترل فشار خون دوباره فراخوان شوند

شرکت کنندگان در برنامه کنترل فشار خون دوباره فراخوان شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر ضرورت فراخوان مجدد شرکت کنندگان در بسیج ملی فشار خون ...

شرکت کنندگان در برنامه کنترل فشار خون دوباره فراخوان شوند

شرکت کنندگان در برنامه کنترل فشار خون دوباره فراخوان شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر ضرورت فراخوان مجدد شرکت کنندگان در بسیج ملی فشار خون ...

مهم ترین چالش خدمات پرستاری در منزل

مهم ترین چالش خدمات پرستاری در منزل

معاون پرستاری وزارت بهداشت، مهم ترین چالش مراکز خدمات پرستاری در منزل را، پوشش بیمه ...

مهم ترین چالش خدمات پرستاری در منزل

مهم ترین چالش خدمات پرستاری در منزل

معاون پرستاری وزارت بهداشت، مهم ترین چالش مراکز خدمات پرستاری در منزل را، پوشش بیمه ...

سالانه۵۰ هزار نفر در کشور دچار گزش جانوران سمی می شوند

سالانه۵۰ هزار نفر در کشور دچار گزش جانوران سمی می شوند

کارشناس برنامه گزش جانوران زهر آگین، در خصوص پیشگیری از خطرات عقرب گزیدگی در کشور، ...

سالانه۵۰ هزار نفر در کشور دچار گزش جانوران سمی می شوند

سالانه۵۰ هزار نفر در کشور دچار گزش جانوران سمی می شوند

کارشناس برنامه گزش جانوران زهر آگین، در خصوص پیشگیری از خطرات عقرب گزیدگی در کشور، ...

۴۵هزار میلیارد تومان بار مالی بیماری های غیرواگیر در ایران

۴۵هزار میلیارد تومان بار مالی بیماری های غیرواگیر در ایران

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از اندازه گیری فشار خون ۳۰ میلیون و ۵۴۰ هزار و ...