شماره ۱۱۴۹

گرانولومای ملتحمه چشم

دکتر رضا لاجوردی - چشم‌پزشک

شنبه 1 اردیبهشت 1397

گرانولومای ملتحمه علل متعددی دارد، مانند: سارکوئیدوز، قارچی، پارازیتی، بیماری‌های نسج‌ همبند، توبرکولوز و کاپوزی‌سارکوما.

بیماری‌که در عکس مشاهده‌می‌شود، سابقه خراش نداشته ولی ۲ماه قبل‌از ایجاد ضایعات جلدی و ملتحمه، گربه گمشده‌ای را که چند ضایعه جلدی داشته نجات‌داده بود.

مدت‌کوتاهی بعد‌از تماس‌، تاول‌هایی در اندام‌فوقانی خود مشاهده‌نمود که بالاخره اولسره‌شدند که‌درعکس مشاهده‌می‌نمایید.۱‌ماه‌بعد ضایعه ملتحمه ایجادشد که دوطرفه‌ و همراه با اشک‌ریزش بوده و ضمناً به تب مختصر و طولانی مبتلابود. درکشت و بیوپسی‌که‌ از ضایعه انجام‌‌گردید، هیچ ارگانیسمی مشاهده ‌نشد.

بیمار سابقه ‌آرتریت و میگرن داشته و Hydrocodone, Meloxicam وFretominophen مصرف‌ می‌کرده‌ است و ‌سابقهHIV، اختلال ایمونولوژی و استعمال‌داروی دیگری را نداشته ‌است.

در معاینه ‌چشم در ملتحمه پلکی دوطرف و در کارونکول، ضایعات گرانولار دیده‌شد. در قرنیه چشم‌چپ ضایعات نقطه‌نقطه‌ای در اپی‌تلیوم قرنیه مشاهده‌شد و تشخیص ضایعه‌قارچی و پارازیتی مورد‌توجه قرار‌گرفت.

درمان ضدقارچی با ۵۰۰Itraconazole میلی‌گرم خوراکی درروز  و استفاده‌از اشک‌مصنوعی که‌از قبل شروع‌شده‌بود، درچشم ادامه‌یافت و۱‌هفته‌بعد مراجعه‌کرد. ضایعه ملتحمه بزرگ‌تر شده بود و دید بیمار ۲۰/۳۰ در دو‌چشم بود که به‌اختلال در اشک و اپی‌تلیوپاتی نسبت‌‌داده شد. بیوپسی از ضایعه انجام‌شد و تزریق‌Fluconazole به‌داخل ملتحمه وضایعه انجام‌‌گردید. سولفات‌نئومایسین و پلی‌میکسین و دگزامتازون به‌صورت پماد ۲بار در روز تجویز‌شد. درگزارش پاتولوژی؛ ارتشاح نوتروفیلیک و گرانولوماتوز همراه با Giant Cell و به‌ندرتYeastمشاهده‌گشته و ارگانیسمی مشاهده‌نشده‌بود ولی‌کشتSporothrix Schenckii را نشان‌‌داد. این ارگانیسم در مناطق معتدله و گرمسیری به‌صورت آندمیک دیده‌می‌شود.اسپوروتریکوز به‌صورت نیمه حاد یا مزمن جلدی یا لنفوکوتانئوس متعاقب ضایعه جلدی مختصر دیده‌شد که یا باخاک وسبزیجات مانده و فاسد آلوده‌شده یا از‌طریق هوا یاتماس باحیوانات ایجاد‌می‌گردد و به‌صورت ضایعات ریوی یا استئوآرتریت و یاشکل Disseminated گزارش شده‌است که‌این‌شکل بخصوص در‌افرادی‌که اختلال ایمولوژی داشته باشند دیده‌می‌شود. ضایعات چشمی و بافت اطراف با یا بدون آسیب جلدی گزارش‌شده‌است. در‌بین حیوانات باغ‌وحش، گربه به‌آسانی و بدون خراش می‌تواند آلودگی ایجاد‌نماید چرا‌که اسپوروترپکوزهای زیادی را در ضایعات جلدی خود حمل‌می‌کند. بیماری‌ در برزیل، هند و هلند و به‌ندرت در آمریکا گزارش ‌شده‌است.

ضایعات گرانولوماتوز درقرنیه؛ رتین، اسکلرا، کوروئیدیت نکروزان، یوئیت قدامی، آندوفتالمیت، ضایعات پلک، داکریوسیتیت و سینوزیت (ضایعاتی شبیه به‌موکورمیکوزیس) ایجاد می‌نماید.

• نکات مهم:

۱ـ اسپوروتریکوزیس در‌هر‌بیماری که گرانولومای ملتحمه دارد باید مورد‌توجه قرار‌گیرد، بخصوص هنگامی که‌همراه ضایعه جلدی باشد.

۲ـ بدون آسیب جلدی امکان آلودگی وجود دارد.

۳ـ باید درمان ضدقارچیTeroconazole ۲۰۰‌میلی‌‌گرم به‌طور خوراکی تا ۲‌یا‌۳هفته بعد‌از برطرف‌شدن نشانه‌ها ادامه‌یابد. عارضه با تزریق ‌Fluconazole داخل ضایعه، پماد نئومایسین‌+پلی‌میکسینB و دگزامتازون بهبود ‌می‌یابد.

نکته مهم این‌است‌که با رنگ‌آمیزی Gomori Methenamine Silver می‌توان اسپوروتریکوز را در کشت مشاهده‌نمود.

Ref

Eye World

تعداد بازدید : 605

ثبت نظر

ارسال