شماره ۱۱۲۲

موسیقی درمانی پیش‌از جراحی

مهندس اردوان سیف بهزاد

موسیقی درمانی پیش‌از جراحی

جمعه 10 آذر 1396
پزشکی امروز

متخصصان موسیقی‌درمانی و بیهوشـی در مرکز درمـان سرطان سیدمن (UH Seidman Cancer Center) تجربیات یک‌ بررسی ۲‌ساله را مبنی‌بر‌اینکه موسیقی باعث کاهش اضطراب و درد در بیماران بافت‌برداری (بیوپسی) می‌شود، ارائه و بینش‌های نوینی را در‌مورد تأثیر اجرای برنامه‌ی موسیقی‌درمانی برای بیماران جراحی‌شده، مطرح نموده‌اند.

این کـارآزمـایی کــه توسط ۲متخـصص موسیقـی‌درمـانی و ۱پرستار بیهوشی در مرکز آموزشی درمانی سرطان سیدمن انجام گرفته، بر‌اساس تجربیاتی است که آنها ضمن اجرای یک بررسی تصادفی ۲‌ساله کسب‌کردند که هدف‌، بررسی تأثیر موسیقی زنده و ضبط‌شده بر میزان اضطراب ۲۰۷بیماری بود که برای تشخیص و درمان سرطان‌سینه، تحت عمل‌جراحی بافت‌برداری قرارگرفته بودند.

در‌این کارآزمایی بیماران به‌طور تصادفی در ۳‌گروه قرار‌گرفتند: گروه کنترل (بدون موسیقی)، گروه موسیقی زنده و گروه موسیقی ضبط‌شده. به‌دلیل محدودبودن زمان پیش‌از جراحی، موسیقی برای بیماران ۲‌گروه آزمایشی به‌صورت یک موسیقی زنده فراهم‌شد که توسط موسیقی‌درمانگر بر بالین بیمار اجرا‌می‌شد، یا یک موسیقی ضبط‌شده که به‌وسیله‌ی گوشی برای بیماران پخش‌می‌گردید.

بیماران هر ‌۲گروه موسیقی زنده و موسیقی ضبط‌شده با استفاده از یک مقیاس بصری در‌مورد وضعیت اضطراب خود، رتبه‌بندی را ارائه‌دادندکه درجه‌بندی آن از «بدون‌اضطراب» تا «بسیار‌مضطرب» بود. در این رتبه‌بندی مشاهده‌شد که این بیماران در‌مقایسه با گروه‌کنترل، کاهش چشمگیری را در اضطراب پیش‌از عمل (به‌ترتیب، ۴۲/۵‌درصد و ۴۱/۲‌درصد) تجربه‌کرده بودند.

ممکن‌است که حضور یک موسیقی‌درمانگر در محیط جراحی سودمند باشد و نیز اینکه موسیقی‌درمانی می‌تواند در همکاری با پرستاران مراقبت‌های پیش‌از عمل، وسیله‌ای برای بهبود کیفیت مراقبت از بیمار را فراهم نماید.

موسیقی‌درمانگران، به‌عنوان یک عضو میان رشته‌ای (Interdisciplinary) کادر‌جراحی، می‌توانند به پرستاران در دستیابی به اهداف مرتبط با بیماران  از‌قبیل کاهش اضطراب، مدیریت‌درد، آموزش مؤثر و احساس رضایت کمک‌کنند و چنانچه متخصصان موسیقی‌‌درمانی برنامه‌های موسیقی‌درمانی جراحی را تسهیل و اجرا ‌نمایند، به احتمال قوی بار کاری پرستاران نیز کاهش خواهد یافت. برای بررسی اینکه برنامه‌های موسیقی‌درمانی در محیط جراحی تا چه‌حد تأثیر مثبتی بر بیماران دارند، هنوز باید بررسی‌های بیشتری انجام شود.

 

تعداد بازدید : 1287

ثبت نظر

ارسال