شماره ۱۰۶۴

بهترین روش جراحی پرولاپس رحم کدام است؟

پزشکی امروز

در‌طی یک کارآزمایی تصادفی‌ بزرگ (large randomized trial) پی‌برده شد که کارایی هیستروپکسی ساکرواسپاینوس (sacrospinous) و هیسترکتومی واژینال، طی ۱۲ماه قابل قیاس هستند.

بیش‌از یک‌سوم زنان بالای ۴۵سال دچار پرولاپس رحم می‌شوند که می‌تواند عملکردهای جسمی، روانی و جنسی را در‌آنها مختل کند. جهت مقایسه‌ی جراحی حفظ رحم (هیستروپکسی)با هیسترکتومی، محققان در چهار بیمارستان بزرگ آموزشی هلند ۲۰۸ کاندید را برای درمان جراحی پرولاپس رحم (میانگین سنی۶۲، محدوده‌ی‌ ۳۳ تا‌ ۸۵ سال) جهت هیستروپکسی ساکرواسپاینوس با هیستروکتومی واژینال با Suspensionلیگامنت یوتروساکرال تصادفی‌سازی کردند. نتیجه‌ی اولیه، عود پرولاپس رحم یا طاق واژن (Vaginal  Vault)  یک سانتی‌متر بالای هایمن یا پشت آن با نشانه‌های برآمدگی(bulge) آزاردهنده یا تکرار جراحی برای پرولاپس در طی ۱۲ ماه بود.

متوسط بستری پس‌از جراحی در هر‌دو گروه ۳ روز و بروز احتباس ادرار مشابه بود. پس‌از ۱۲ ماه هیچ کدام از زنان گروه هیستروپکسی و چهار زن در گروه هیستروکتومی نتایج اولیه را نشان دادند. مشکلات ناشی‌از جراحی (هر‌نوعی از پرولاپس با نشانه‌های آزاردهنده یا جراحی مکرر یا استفاده ازpessary) به‌ترتیب در ۵۱ درصد و ۴۹ درصد از گروه هیستروپکسی و هیستروکتومی رخ‌داد. هیچ یک از مقایسه‌ها به نتایج معنادار آماری دست‌نیافت. بعد‌از هیستروپکسی، ۹خانم دارای درد باسن شدند که یک عارضه‌ی شناخته شده‌ی این جراحی است. در8تن از این زنان، درد طی ۶ هفته رفع شد و دریک‌مورد دیگر درد مداوم با رهاسازی(release) بخیه‌های هیستروپکسی و هیسترکتومی واژینال، ۴ماه پس‌از عمل اولیه کنترل‌شد.

 Ref: A.College of obst & Gyn May 2015

تعداد بازدید : 1071

ثبت نظر

ارسال