شماره ۱۰۰۳

ظاهر چهره وانتوباسیون دشوار

پزشکی امروز

برای‭ ‬مشخص‌کردن‭ ‬این‭ ‬مسأله‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬می‌توان‭ ‬ازچهره‌ی‭ ‬بیمار،‭ ‬انتوباسیون‭ ‬دشوار‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کرد،‭ ‬پژوهشگران‭ ‬از‭ ‬160‭ ‬آنستزیولوژیست‭ ‬خواستند‭ ‬دشواری‭ ‬انتوباسیون‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬درنظرگرفتن‭ ‬تصاویر‭ ‬صورت‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کنند‭. ‬پرونده‌ها‭ ‬و‭ ‬تصاویر‭ ‬چهره‭ (‬روبه‌رو‭ ‬و‭ ‬مایل‭ ‬راست‭ ‬وچپ‭) ‬از‭ ‬80‭ ‬مرد‭ ‬سفید‭ ‬پوستی‭ ‬به‌دست‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬عمل‌جراحی‭ ‬قرارگرفته‭ ‬بودند‭ (‬40‌مورد‭ ‬انتوباسیون‭ ‬آسان‭ ‬و‭ ‬40‌مورد‭ ‬دشوار‭). ‬انتوباسیون‭ ‬آسان‭ ‬بنا‌به‭ ‬تعریف‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬انتوباسیون‭ ‬با‭ ‬گرید‭ ‬یک‭ ‬نمای‭ ‬مستقیم‭ ‬لارنگوسکوپیک‭ ‬بود‭. ‬انتوباسیون‭ ‬دشوار‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬تعریف‭ ‬عبارت‭ ‬ازتلاش‭ ‬بیش‌از‭ ‬یک‭ ‬مورد،‭ ‬گرید‭ ‬3‭ ‬یا‭ ‬4‭ ‬نمای‭ ‬مستقیم‭ ‬لارنگوسکوپیک‭ ‬یا‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه‭ ‬جانشین‭ ‬مجرای‭ ‬هوایی‭ ‬یا‭ ‬مانور‭ ‬تسهیل‌کننده‌ی‭ ‬انتوباسیون‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬متخصصان‭ ‬بیهوشی‭ ‬خواسته‭ ‬شد‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کنند‭ ‬آیا‭ ‬انتوباسیون‭ ‬آسان‭ ‬یا‭ ‬دشوار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬اولاً‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬امتیاز  ‬Mallampatt و‭ ‬فاصله‌ی‭ ‬تیرومنتال‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬داده‌ها‭ ‬با‭ ‬فتوگراف‌های‭ ‬صورتی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭.

مشاهده‌ی‭ ‬فتوگراف‌های‭ ‬صورت‭ ‬به‌طور‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬حساسیت‭ ‬پاسخ‌دهند‌گان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬انتوباسیون‭ ‬دشوار‭ ‬بهبود‭ ‬بخشید‭. ‬در‭ ‬بیماران‭ ‬دارای‭ ‬انتوباسیون‭ ‬دشوار،‭ ‬بالاترین‭ ‬تأثیر‭ ‬دیده‭ ‬شد‭. ‬پس‌از‭ ‬مشاهده‌ی‭ ‬فتوگراف‌ها،‭ ‬متخصصان‭ ‬بیهوشی‭ ‬دربیماران‭ ‬چاق،‭ ‬پیش‌بینی‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬آسان‭ ‬به‭ ‬دشوار‭ ‬تغییر‭ ‬دادند‭. ‬رفتار‭ ‬پاسخ‌دهندگان‭ ‬حاکی‌از‭ ‬رضامندی‭ ‬از‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬غیر‌ضروری‭ ‬برای‭ ‬انتوباسیون‭ ‬دشوار‭ ‬۶‭/‬۵‭ ‬برابر‭ ‬هر‭ ‬مورد‭ ‬پرهیز‭ ‬از‭ ‬انتوباسیون‭ ‬دشوار‭ ‬دور‭ ‬ازانتظار‭ ‬بود‭.‬

Anesth Analg 2014 Feb 

 

تعداد بازدید : 1394

ثبت نظر

ارسال