شماره ۹۹۰

شیوعTBIدر نوجوانان

پزشکی امروز

 صدمه‌ی تروماتیک مغز (TBI) درنوجوانان توجه بسیاری از رسانه‌ها را به‌خود جلب کرده‌است ولی باید دید میزان بروز آن چه میزان است.
طی یک نامه‌ی پژوهشی، محققان داده‌های حاصل از یک سنجش خودگزارشی را در دانش‌آموزان کلاس هفتم تا دوازدهم در اونتاریوی کانادا آنالیز کردند. بنا به تعریف TBI عبارت از فقدان آگاهی به مدت حداقل 5 دقیقه یا یک شب بستری دربیمارستان بود. سوالات سنجش شامل علت و زمان بندی TBI(یعنی درسال گذشته یا درمدت عمرنوجوان) مصرف الکل و کانابیس وکارنمود تحصیلی بود.
ازمیان 8915 پاسخ دهنده، TBI درطول مدت عمر شایع‌بود (فراوانی ۲۰/۲٪):TBI سال گذشته توسط ۵/۶٪ پاسخ‌دهندگان گزارش شده بود و در پسران شایع‌تر‌از دختران (۶/۹ دربرابر‌۴/۳٪) و بیش‌از نیمی از این موارد به‌علت صدمه‌های ورزشی بود. میزان TBI (با حذف TBI سال گذشته) تمام مدت عمر در دانش‌آموزانی که نمره‌های ضعیف داشتند و مصرف گاهی تا مکرر الکل وکانابیس بیشتر بود.

JAMA 2013 Jun 26

 

 

تعداد بازدید : 1223

ثبت نظر

ارسال