شماره ۱۱۳۴

توجه بیشتر سازمان‌های جهانی به توسعه واکسن در‌آینده:

پزشکی امروز

توجه بیشتر سازمان‌های جهانی به توسعه واکسن در‌آینده:

چهارشنبه 4 اسفند 1395
پزشکی امروز

درمان‌هایی که در‌حال‌حاضر برای مبارزه با انفلوآنزا استفاده‌می‌شود‌، درمبارزه با ویروس زیکا نیز مؤثر است. محققان پس‌از آلوده‌کردن سلول‌های شبکیه انسانی با سویه‌ای از ویروس زیکا که از بافت مغزی جنینی گرفته شده بود، اقدام به آزمایش ۳ ترکیب ضدویروس اوباتوکلاکس‌(Obatoclax)‌، سالیفه (SaliPhe) و جمسیتابین‌(Gemcitabine) کردند. آنها دریافتند که با وجود اینکه این ترکیبات از تولید RNA و پروتئین‌های زیکا جلوگیری‌می‌کنند اما هرکدام اثر متفاوتی روی تأثیر ویروس بر دیگر عملکردهای سلولی دارند. این ۳ترکیب همچنین زمانی‌که به‌صورت ترکیبی با یکدیگر به‌کار‌رفتند، با ایجاد اثر هم‌افزایی (Synergistic effect)، اثربخشی بیشتری نشان‌دادند. یافته‌های محققان نشان‌داد که ممکن‌است بتوان ترکیبات داروهای تجاری در دسترس یا داروهای موردنظر دیگر را طوری تغییر‌داد تا اثربخشی آنها روی زیکا در‌آینده مورد آزمایش قرار‌گیرد.

محققان همچنین بیان‌کردند که نانچانگمایسین (Nanchangmycin‌)، ترکیبی بیواکتیو است که از ورود ویروس زیکا به انواع مختلف سلول‌ها جلوگیری می‌کند. بنابر پژوهشی که در مجله Cell Reports به‌چاپ رسیده‌است، محققان اقدام به آزمایش بیش‌از ۲‌هزار ترکیب بیواکتیو در ۳نوع سلول بر علیه دو‌سویه از ویروس زیکا نمودند. از‌این ‌میان، ۳۸‌ترکیب دارای فعالیت ضدویروسی در حداقل یک سلول بودند. طی این بررسی همچنین ترکیبی به‌نام نانچانگمایسین شناسایی‌شد که به‌نظر‌می‌رسد نه‌تنها مهارکننده‌ای قوی برای ویروس زیکا، بلکه در مبارزه با دیگر فلاوی‌ویروس‌ها‌(Flaviviruses) مانند دنگ‌(Dengue)، نیل‌غربی‌(West nile) و چیکونگونیا (Chikungunya) نیز مؤثر باشد. محققان اظهار امیدواری کردند که در‌آینده بتوانند تأثیر اثربخشی این ترکیب بیواکتیو را روی حیوانات آزمایش نمایند.

Ref‌:‌Antiviral Therapies , Jan 2017

تعداد بازدید : 666

ثبت نظر

ارسال