شماره ۱۱۶۷

قرص‌های خوراکی ضدبارداری و کاهش کیفیت زندگی فرد

قرص‌های خوراکی ضدبارداری و کاهش کیفیت زندگی فرد

مطابق با پژوهش‌های صورت‌گرفته محققان درمؤسسه پژوهشیKarolinska سوئد، یکی‌از پرمصرف‌ترین قرص‌های ضد بارداری خوراکی ترکیبی، موجب کاهش کیفیت‌زندگی زنان ولی ‌بدون‌تشدید نشانه‌های افسردگی می‌گردد که‌این موضوع پس‌از بررسی و تأیید به‌صورت تصادفیRCT و کنترل‌شده با پلاسبو در نشریه Fertility & Sterility نیز به‌چاپ رسیده‌است.

سه شنبه 1 آبان 1397 ساعت 14:31
پزشکی امروز

به‌‌رغم این‌واقعیت که‌حدود ۱۰۰میلیون زن در سراسر جهان از قرص‌های ضد‌بارداری استفاده‌می‌کنند، امروزه اطلاعات بسیاراندکی درمورد تأثیر قرص‌ها برسلامت زنان داریم و مبنای علمی درمورد تأثیر قرص ضدبارداری برکیفیت زندگی و افسردگی بسیار محدود بوده و نیاز شدیدی به بررسی‌های تصادفی وجود دارد که نتایج‌ این بررسی‌ها با دارونما مقایسه‌شود.

کارآزمایی:

۳۴۰ زن سالم با محدوده‌سنی بین ۱۸ تا۳۵ ساله به‌صورت تصادفی درطول ۳ماه با دارونما (پلاسبو) و یا قرص‌های ضد‌بارداری حاوی اتینیل‌استرادیول و لوونورژسترل (که‌شایع‌ترین قرص ضدبارداری ترکیبی درسوئد و بسیاری ازکشورهای دیگر است) تحت‌درمان قرارگرفتند. نه پیاده‌کنندگان (راهبران آزمایش) و نه ‌افراد تحت‌درمان، از داروی مورداستفاده برای هریک از زنان هیچ اطلاعی نداشتند.

زنانی‌که قرص‌های ضدبارداری دریافت‌می‌کردند کیفیت زندگی آن‌ها به‌مراتب پایین‌تر از افرادی بود که دارونما مصرف‌می‌کردند. قرص‌های ضدبارداری تأثیرمنفی هم‌روی کیفیت‌عمومی زندگی و هم‌جنبه‌های خاص مانند خلق‌وخوی/ سلامت، خودکنترلی و سطح انرژی داشتند. ازسوی‌دیگر، افزایش معنی‌داری در نشانه‌های افسردگی مشاهده‌نشد.

باتوجه به‌اینکه تغییرات نسبتاً کوچک‌بودند، محققان تاکید می‌کنند که نتایج باید با احتیاط خاصی تفسیر شوند. با این‌حال، درمورد تک تک زنان، تأثیرمنفی برکیفیت زندگی ممکن‌است از اهمیت بالینی ویژه‌ای برخوردار باشد.

محققان معتقدند که «این امر ممکن‌است دربرخی ازموارد عاملی تأثیرگذار برتطبیق ضعیف و استفاده غیرمنظم از قرص‌های پیشگیری از بارداری باشد. باید به‌این کاهش قابل‌توجه کیفیت زندگی توجه‌داشت و همراه با تجویز قرص‌های پیشگیری از بارداری به‌هنگام انتخاب روش پیشگیری از بارداری آن را در نظرگرفت».

قرص ترکیبی ضدبارداری مورداستفاده در این پژوهش (Etinylestradiol+Levonorgestrel) در بسیاری‌از کشورها به‌عنوان اولین گزینه مطرح‌می‌شود، زیرا حداقل خطر ترومبوز را درمیان قرص‌های ضدبارداری ترکیبی دارد. نمی‌توان یافته‌های این بررسی را به‌سایر انواع قرص‌های ضدبارداری ترکیبی تعمیم‌داد، زیرا ممکن‌است پروفایل بروزخطر و عوارض جانبی متفاوتی داشته‌باشند.

تعداد بازدید : 222

ثبت نظر

ارسال