شماره ۱۱۲۸

اوسپمیفن و گُرگرفتگی

دکتر منوچهر مجد - زنان

اوسپمیفن و گُرگرفتگی

چهارشنبه 22 دی 1395
پزشکی امروز

دکتر Oann Pinkerton از مرکز پزشکی دانشگاه ویرجینیا اظهار می‌دارد: «مصرفOspemifene توسط زنان در ۴ماه اول، ممکن‌است موجب افزایش گُرگرفتگی در آنان شود و اگر این اتفاق افتاد، نباید دارو را به‌علت افزایش گُرگرفتگی ‌قطع‌نمایند». Ospemifene یک تعدیل‌کننده انتخابی گیرنده استروژن برای درمان مقاربت دردناک متوسط و شدید است که در‌اثر آتروفی ولو ‌واژن ایجاد‌می‌گردد و از نشانه‌های عروقی عصبی می‌باشد. محققان مدارک را از بررسی ۵ فاز‌۲و۳‌دارو در ۲۱۶۶ زن مورد بررسی که Ospemifene دریافت نموده بودند، جمع‌آوری کردند؛ ۸/۵درصد گرگرفتگی از عوارض ناخواسته دارو با استفاده  تصادفی Ospemifene در‌مقایسه با ۳/۲درصد گروه دارونما مشاهده شده است. این عوارض اغلب در ۴هفته اول مشاهده‌شده و سپس کاهش ‌می‌یابند. زنانی‌که به‌طور اساسی و شدید گُرگرفتگی داشتند، همانند آنهایی که هورمون‌درمانی را  در ۶ماه گذشته قطع نمودند، با مصرف Ospemifene با افزایش نشانه‌های عروقی‌عصبی‌ مواجه شدند. محققان همچنین به ۶هفته کنترل با دارونما نگرشی داشتند. در بررسی منتشر‌نشده‌ای در ۱۹۸مورد از زنان بعد‌از منوپوز که نوع شدید تا متوسط گُرگرفتگی را  داشتند، به‌موجب تجزیه‌و‌تحلیل محققان درمان با اوسپمیفن موجب بدترشدن گُرگرفتگی در موارد تصادفی که دارو دریافت‌نموده‌ بودند، نشده‌است.

تعداد بازدید : 328

ثبت نظر

ارسال