شماره ۱۲۰۰

ارتباط پرخاشگری در همسالان و نشانه‌های افسردگی دوران ‌نوجوانی

غزاله صلیب، کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

ارتباط پرخاشگری در همسالان و نشانه‌های افسردگی دوران ‌نوجوانی

چهارشنبه 3 مرداد 1397
پزشکی امروز

ارتباط متقارن و طولی میان پرخاشگری و زورگویی (به‌اصطلاح قلدری ـ Bullying) و رفتارهای همراه با نشانه‌های افسردگی حاصل‌از اختلال در غذاخوردن نوجوانان‌ در‌سنین ‌۱۳تا۱۷سال (Adolescent) چه می‌تواند باشد؟

مدل مبتنی‌بر آبشار(Cascade Model) در پژوهش‌های صورت‌گرفته، ارتباط متقارن و معناداری میان پرخاشگری ازسوی نوجوانان در یک رده سنی،  ا‌ختلال در غذاخوردن آشفته و نشانه‌های افسردگی در نقطه زمانی مربوط به دوره ۵ ساله را نشان‌می‌دهد. رفتارهای آشفتة غذاخوردن به‌طور‌ مکرر با نشانه‌های آتی افسردگی و قلدری ازسوی نوجوانان هم‌سن و سال در ۲‌نقطه زمانی در فواصل یک‌ساله مرتبط است؛ خطر نشانه‌های افسردگی و پرخاشگری یک‌سال پس‌از رفتارهای اختلالی غذاخوردن در دختران و پسران برابر می‌باشد. رفتارهای حاصل از این ختلال ممکن‌است در دختران و پسران نوجوان، خطر نشانه‌های آسیب‌شناسی روانی و مشکلات با همسالان درآینده را به‌طور‌معناداری افزایش‌دهد. در‌این کارآزمایی کوهورت طولی و ۵ساله، ۶۱۲شرکت‌کننده از بررسی نوجوانان توسط دانشگاه‌مک‌مستر حضورداشتند. این ارزیابی درحال انجام، ارتباط میان قلدری، سلامت‌روان و نتایج تحصیلی را بررسی‌می‌کند. جمع‌آوری داده‌ها درسال۲۰۰۸ آغازشد؛ زمانی‌که دانش‌آموزان در پایۀ‌پنجم ابتدایی (ده‌سالگی) تحصیل‌می‌کردند و پس‌از‌آن داده‌ها سالانه جمع‌آوری شده‌اند.

نتایج:

میانگیـــن سنـی(SD) ۶۱۲ دانش‌آموز که در نمونه تحلیلی حضور‌داشتند‌ ۱۳/۰۳(۰/۳۸) در پایۀ‌هفتم بود؛ ۳۳۱ تَن‌(۵۴درصد) ‌از آنها دختر و ۳۹۲تَن‌‌(۷۱/۱درصد) سفیدپوست بودند. در‌هر نقطۀ‌زمانی درطـول ایــن‌دورۀ ۵ســاله، قلدری ازسوی‌همسالان با رفتارهای اختلالی حاصل‌از غذاخوردن آشفته و نشانه‌های افسردگی مرتبــط بود ,(r Range[SE], 0.15-0.48 [0.04-0.08). در دختران و پسران، در‌هر‌نقطۀ زمانی رفتار خوردن‌آشفته با نشانه‌های افسردگی,(b Range[SE], 0.14-0.19 [0.06-0.08]P<0.0 2) و در نقـاط زمـانـی۲ با پــرخاشگری از‌سـوی‌همسالان (b Range[SE], 0.12-0.22 [0.06-0.07],P<0.4) ارتباط‌طولی داشت.

نتیجه‌گیری و ارتباط:

پرخاشگری ‌از‌سوی همسالان با نشانه‌های آسیب‌شناسی روانی متعدد ارتباطی نزدیک داشت، درحالی‌که نشانه‌های اختلال در غذاخوردن عامل خطر مهمی برای قلدری از‌سوی همسالان و نشانه‌های افسردگی در‌آینده بود. هدف از مداخلات، کاهش نشانه‌های آشفته در غذاخوردن ِمشکل‌ساز در نوجوانان بود که ممکن‌است خطر نشانه‌های افسردگی درآینده و مشکلات مرتبط را کاهش‌دهد.

تعداد بازدید : 180

ثبت نظر

ارسال