شماره ۹۴۵

مقایسه روش های درمان افسردگی

مقایسه روش های درمان افسردگی

در متا آنالیزهای اخیر گفته شده است که استفاده از رواندرمانی کوتاه مدت دینامیک برای افسردگی موثر است و استفاده از داروهای ضد افسردگی دارای تاثیر کاملاً‮ ‬استقراریافته است.

چهارشنبه 28 فروردین 1392
پزشکی امروز

عده‌ای از پژوهشگران تعداد‮ ‬157‮ ‬بیمار مبتلا به افسردگی ماژور( ‮‬59٪‮ ‬زن،‮ ‬52٪‮  ‬از اقلیت نژادی،‮ ‬75٪‮ ‬با درآمد پایین‮) ‬را به مدت‮ ‬16هفته تحت درمان باسرترالین،‮ ‬رواندرمانی هفتگی توسط تراپیست های مجرب یا قرص دارونما قرار دادند.مصرف‌کنندگان دارو و دارونما،‮ ‬تدبیر بالینی نیز شدند‮ . ‬در صورتی که در هفته‌ی هشتم پاسخی وجود نداشت به ترتیب تحت درمان باونلافاکسین یا دارونمای دیگر قرار می گرفتند‮.‬
میان سه بازو بعد از‮ ‬16‮ ‬هفته اختلافی وجود نداشت‮ (‬پاسخ:دارو‮ ‬31٪،‮ ‬روان درمانی‮ ‬28٪،‮ ‬دارونما‮ ‬24٪،‮ ‬رمیسیون به ترتیب‮ ‬2‮‬2‮ ۶۲،  ‬و20٪‮) ‬اما در آنالیزهای پایان بررسی در مردان گروه اقلیت نژادی روان درمانی موثرتر از دارونما یا دارو بود.در خانم های سفیدپوست دارو یا روان درمانی موثر بود و در مردان سفیدپوست دارونما تاثیر بیشتری داشت‮.‬

J Clinpsychiatry  2012 Jan 73;66

تعداد بازدید : 662

ثبت نظر

ارسال