بدون سحری روزە گرفتن ممکن است زیان آور باشد

دکتر شمس برهان

بدون سحری روزە گرفتن ممکن است زیان آور باشد

سه شنبه 16 خرداد 1396
پزشکی امروز

منظور و هدف روزە گرفتن نە کاهش وزن است و نە خفتن و خوابیدن و سپس پرخوری در افطار. روزە واجب است و یک دستور الهی است و باید تنها مثل یک عبادت بە آن نگاە کرد و برابر قرآن و سنت روزە گرفت. خوردن سحری اگر چە واجب نیست اما سنت محمدی است، سنتی کە امساک و کم خوردن است نە سحری نخوردن و سپس پرخوری در افطار و بیش از ماه‌های دیگر. بهتر است در این ماە مبارک کمتر خوردە و از غذای خود بە نیازمندان دادە و یا آنان را اطعام کرد. علت اصلی سحری نخوردن تنبلی و علاقەبە خواب است. امروزە کە مردم تا دیر وقت بیدارند (مخصوصا جوانان) به‌سختی می‌توانند برای سحری خوردن بیدار شوند، لذا توصیە می‌شود در این ماە روزەداران زودتر خوابیدە و بە موقع برای سحری خوردن بیدارشوند. زیان‌های سحری نخوردن بە شرح زیر است:

۱_ آسیب رسیدن بە کلیەها بە علت کمبود آب بدن. در فصل گرما ننوشیدن آب و مایعات بە مدت طولانی بە کلیە و مجاری ادرار آسیب رساندە و بە تشکیل سنگ کلیە کمک می‌کند.

در شبانە روز انسان (بستە بە سن و وزن و قد) بە دو تا دو و نیم لیتر مایعات نیاز دارد.

۲_ کاهش توان جسمی (خصوصاً در میان کارگران) و فکری وکاهش راندمان کار و امکان بروز خطرات در محیط کار و همچنین خطاهای  جبران ناپذیر در کارهای حساس کە نیاز بە تمرکز زیاد دارند، مانند کارکنان برج‌های کنترل پرواز و هدایت سایر دستگاه‌های حساس در کارگاه‌ها. گاهی غفلتی بە اندازە یک صدم ثانیە منجر بە یک فاجعە می‌شود.

۳_ خطر سکتە مغزی و حتی سکتە قلبی بە علت کاهش مایعات بدن بە مدت طولانی. حرارت زیاد در فصول گرم بە ایجاد و تشدید علائم و بیماری‌های بالا کمک زیادی می‌کند.

گرما باعث عصبانیت و تپش قلب شدە و روی عمل قلب تاثیرات منفی زیادی دارد و میل بە غذا را هم کم می‌کند. هیپوتالاموس در مغز مسئول کنترل حرارت بدن است و هنگامیکە حرارت محیط بالا میرود، با دستور بە غدد عرق و تعریق بە ثبات دمای بدن کمک می‌کند، اما در مناطقی کە رطوبت هوا زیاد است این تعریق کاهش یافتە و فشار بیشتری بە قلب وارد خواهد آمد. برای کاهش دمای بدن و تنظیم آن، قلب باید بیشتر فعالیت کند تا خون را برای خنک شدن بە رگ‌های پوست بفرستد. پس باید برای مصون ماندن از تجمیع خطرات کم آبی و گرمای محیط حتما بە موارد زیر توجە کامل نمود تا فشار بە قلب کمتر شود:

الف_ بە هنگام رانندگی حتما از دستگاە خنک کنندە استفادە کنید. در تابستان رانندگان تاکسی کە کمتر از کولر خودرو استفادە می‌کنند، بیشتر از سایر مردم دچار سکتە مغزی و قلبی می‌شوند کە در مواردی آنان فوت می‌کنند.

ب_ در هوای گرم تابستان و درساعت‌های گرم روز و از ساعت ۱٠ صبح تا ساعت ٦ عصر بهتر است از فعالیت‌های ورزشی سنگین ورزشی خودداری کنید، مخصوصا وقتی کە روزە دار هستید. خداوند از هیچ کس بیش از توانش انتظار ندارد و هرگاە احساس ضعف و سستی کردید و قادر بە ادامە روزە نشدید، می‌توانید با نوشیدن آب خود را نجات دهید.

تعداد بازدید : 381

ثبت نظر

ارسال