شماره ۹۴۶

عصب‌زدایی سمپاتیک کلیه

J Am Coll Cardiol 2012 Mar 6;59:910

 عصب‌زدایی سمپاتیک کلیه (RSD) که طی آن از انرژی رادیوفرکانس ازطریق کاتتریزاسیون به اعصاب سمپاتیک ادوانتیس سرخ‌رگهای کلیه ارسال می‌شود به عنوان درمان هیپرتانسیون مقاوم به دارو استفاده می‌گردد.

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392
پزشکی امروز

طی یک آنالیز، بیمارانی که به رغم استفاده‌ی کامل ازحداقل سه داروی ضد فشارخون درمطب دارای فشارخون 160 میلی‌متر جیوه یا بیشتر بودند(درصورت دیابتی بودن  بیشتر از 130 میلی متر جیوه)، RSD شدند یابه عنوان شاهد مورد استفاده قرارگرفتند. در دو گروه، ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی مشابه بود. بیماران دچار هیپرتانسیون ثانوی از بررسی حذف شدند. درابتدا، یک ماه و 6 ماه بعد اکوکاردیوگرام انجام شد. بسیاری از محققان این بررسی ازکارخانه‌ی سازنده‌ی دستگاه حمایت مالی گرفته بودند.
RSD به طور قابل توجه بعد ازیک ماه (متوسط 7ـ/22ـ میلی‌متر جیوه) و6 ماه (متوسط9ـ/28 ـ میلی‌متر جیوه) سبب کاهش فشارسیستولی و دیاستولی شده بود. این رویه با کاهش قابل توجه متوسط ضخامت جداره‌ و متوسط شاخص جرم بطن چپ بعد از6 ماه همراه بود. کم شدن شدت هیپرتروفی بطن چپ دربیمارانی بیشتر مشخص بود که کاهش فشارخون بیشتر داشتند، اما بسیاری از بیمارانی که دچار کاهش اندک بودند پسرفت LVH نیز دیده می شد درفونکسیون سیستولی، عملکرد دیاستول و فشار پرشدن نیز بهبود قابل توجه دیده می‌شد.

 

تعداد بازدید : 831

ثبت نظر

ارسال