شماره ۱۰۲۹

استفراغ و ترومای سر کودکان

پزشکی امروز

در آنالیز ثانوی بیمارانی که به علت ترومای بسته‌ی blunt سر به مراکز شبکه‌ی پژوهش کاربردی مراقبت اورژانس اطفال (PECARN) رجوع‌کرده بودند، محققان به ارزیابی این مسأله پرداختند که آیا استفراغ ایزوله پیشگویی‌کننده‌ی صدمات درون جمجمه‌ هست.

بنا به تعریف استفراغ ایزوله به دو طریق معنا می‌گیرد:

1) استفراغ در بیماری‌که وضع طبیعی دارد و بدون از‌دست‌دادن خودآگاهی، اختلال وضعیت روانی، شکستگی جمجمه، ترومای فرق‌سر، سردرد، تشنج کمبودهای نورولوژیک یا فراموشی است (تعریف گسترده).

2) استفراغ درفقدان تمامی موارد سایر معیارهای قواعد صدمه به سرPECARN.

صدمه‌ی مغزی با اهمیت بالینی عبارت ازصدمه‌یی که به مرگ، انجام رویه‌ی پی‌شناسیک، لوله‌گذاری یا بستری به مدت دوشب یا بیشتر منتهی می‌شود.

از5392 کودک دچار ترومای سر واستفراغ، 815 نفر(15٪، سن متوسط2 سال) با تعریف گسترده برای استفراغ ایزوله مطابق بودند وازاین عده 2 نفر (0/2٪) دچار صدمه‌های مهم بالینی بودند (2شب بستری یا بیشتر) درهر2‌مورد مکانیسم‌های شدید صدمه دیده‌می‌شد. درمیان بیمارانی که با تعریف استفراغ ایزوله‌یPECARN مطابقت داشتند، هیچ یک از 567 بیمار کمتر‌از 2‌سال و 10‌مورد از 1501‌بیمار (0/7٪) 2تا 18 ساله دارای صدمات مهم بالینی مغز نبودند.5 بیمار به جراحی اعصاب نیاز داشتند وهمه دچار سردرد خفیف تا متوسط بوده و ظرف یک ساعت پس‌از صدمه، استفراغ کرده و سه مورد دارای هماتوم فرق سر بودند. با تعجب در آنالیز کودکان که استفراغ نکرده بودند با چند متغیر. تعداد رویدادهای استفراغ با افزایش احتمال صدمه‌ی درون جمجمه ارتباط داشت و به صدمه‌ی مغزی با اهمیت بالینی مرتبط نبود.

Ann Emerg Med 2014 Jun

 

 

تعداد بازدید : 897

ثبت نظر

ارسال