شماره ۱۰۲۳

سرب و مشکلات رفتاری

پزشکی امروز

اکنون درکودکان،تراز بیش از 5 میکروگرم دردسی‌لیتر سرب خون بالاتلقی می‌شود. با وجودی که تأثیر مخرب سرعت بر IQ در مقادیر نسبتاً پایین‌(کمتر از 10میکروگرم دردسی‌لیتر) به اثبات رسیده است اما پیوند احتمالی میان میزان سرب خون ومشکلات مختلف رفتاری وعاطفی دراندک بررسی‌هایی ارزیابی شده‌است. پژوهشگران در ۱۳۴۱ کودک 3تا5 ساله‌یی که می‌خواستند در چین‌ به پیش‌دبستانی وارد شوند با استفاده از ابزار اعتبار یافته از والدین و آموزگاران خواستند رفتار کودکان را در 6 سالگی ارزیابی کنند.
متوسط میزان سرب خون برابر 6/4 میکروگرم در دسی‌لیتر و در کودکان 5 ساله درمقایسه با کودکان 3 ساله بیشتر بود. بعد از تطبیق ازنظر جنس، عوامل سوسیو دموگرافیک و IQ کودک، تراز سرب خون با گزارش‌های واکنش‌پذیری کودک و اضطراب همسو با DSM-IV ومشکلات سازی رفتاری ارتباط مثبت داشت. ترازسرب خون نیز با افزایش خام مشکلات در سطح بالینی در این مناطق به ویژه در دختران همراه بود.


JAMA Pediatr 2014 Jun 30

 

 

تعداد بازدید : 710

ثبت نظر

ارسال