شماره ۱۱۵۵

چشم‌خشک، نشان‌دهنده سندرم‌شوگرن

دکتر محمدحسین کوچک‌زاده، جراح و متخصص‌چشم

چشم‌خشک، نشان‌دهنده سندرم‌شوگرن

سه شنبه 19 تیر 1397
پزشکی امروز

سندرم‌شوگرن(SS:Sjogren,s Syndrome, Sugren Sickness) می‌تواند سبب‌نابینایی بیمارشود و البته با  گرفتاری‌های ‌متعددجدی دیگر همراه‌است. چشم‌خشک مقدمه و منادی این بیماری می‌باشد. دراین پژوهش، ۱۶۳‌بیمار  باSS اولیه بررسی می‌شوند.

بعد‌از کشف این موضوع که از هر۱۰‌بیمار با خشکی‌چشم ‌۱تَن مبتلابهSSبوده، درمرکز تحقیقاتی دانشگاه‌جان‌هاپکینز نگاه‌ویژه‌ای به‌این بیماری خودایمنی‌ چند سیستمی معطوف‌شد. محققان، بیماران شوگرن را از ژانویه۲۰۰۷تا می۲۰۱۱ بررسی‌کردند و دریافتند که تمامی آنها سابقه خشکی‌چشم داشته‌اند که در محدوده زمانی۴تا۱۰سال بوده‌است، مضافاً اینکه یک‌چهارم از آنها یک یا چندعارضه‌چشمی دیگر مانند نکروز استریل‌قرنیه، اووئیت و یا اسکلریت را نیز داشته‌اند. بیمارانی با‌عوارض تهدیدکننده بینایی (۱۳درصد) ۴برابر بیشتر احتمال ابتلا به‌عوارض ‌جدی ‌سیستمیک در ارتباط با SS داشتند (نوروپاتی محیطی، نفریت‌آنترستی‌سیل و یا واسکولیت).

خشکی‌چشم و خشکی‌دهان می‌تواند نشانهSS باشد. بیماری که با‌ویژگی ارتشاح ‌لنفوسیت‌ها در غدد اگزوکرین همراه‌ می‌باشد. ولی‌متأسفانه داستان به‌همین‌جا ختم‌نمی‌شود بلکه این‌سندرم روی‌خلق‌و‌خوی بیمار و قوه‌ادراک(Cognition) ‌نامبرده نیزاثرگذار بوده و یکی از جدی‌ترین عوارض‌آن‌لنفوم است.

متأسفانه هیچ‌کدام  از این عوارض و بیماری‌ها به‌خوبی تشخیص‌داده نمی‌شوند.در واقع‌بسیاری از متخصصان و چشم‌پزشکان با این بیماری و خشکی‌چشم همراه با آن عوامانه‌رفتار می‌نمایند.

گوناگونی و غیراختصاصی‌بودن تظاهرات‌بیماری، تشخیص‌را چندین‌سال به‌تأخیر‌می‌اندازد.

چشم‌خشک بیانگر یک‌حالت‌بحرانی‌است اما متأسفانه چشم‌پزشکان به‌صورت روتین‌غربالگری نمی‌کنند و به‌طوری‌که‌تخمین‌زده‌می‌شود،۲۰میلیونتَن در ایالات‌متحده گرفتار این‌عارضه می‌‌باشند.

پروتکل استاندارد درمورد خشکی‌چشم عبارت است از انجام تست شیرمر(Tear Break Up time:TBUT) و رنگ‌آمیزی سطح‌چشم که باید توسط متخصص‌چشم انجام‌شود.

کمتر پیش‌می‌آید که چشم‌پزشک به‌دنبال تشخیص بیماری شوگرن‌باشد. شاید به‌این‌علت که بسیاری‌از افراد پزشکان از عوارض گوناگون چشمی این بیماری آگاه‌نیستند که‌می‌تواند ‌شامل التهاب در هرقسمت از چشم بوده و فقط منحصر به ‌سطح چشم‌نمی‌باشد.حدودنیمی از بیماران بایافته‌های‌تهدیدکننده دید درزمان بروز بیماریSS ‌تشخیص داده‌نمی‌شوند.  

هنگامی‌که چشم‌پزشک تشخیص قطعی چشم‌خشک را داد، ‌این‌بیماری باید با تست‌های مخصوص تأییدشود.

پزشک باید توجهی‌ویژه به شوگرن و سایر بیماری‌های تحت‌پوشش بیماری‌های خودایمنی داشته‌باشد. باید توجه‌داشت که‌درصد زیادی از بیمارانSS را بانوان تشکیل‌می‌دهند که شمار آنان در این بررسی۹۱درصد بوده است.

تسریع دربررسی سایر اعضاء مانند خشکی‌دهان، سرگیجه، درد مفاصل، مشکلات گوارشی و یاتنفس کوتاه(SOB) می‌تواند به‌تشخیص‌کمک‌نماید. درمورد بیماران، پیگیری نشانه‌های همراه با‌ خشکی‌چشم، به‌ویژه اگر در خانواده بیماران شخص‌دیگری نیز به این بیماری‌ دچارشده‌ باشد، مفید است.

 2017 ,Ref: Eye Net

تعداد بازدید : 27

ثبت نظر

ارسال