شماره ۱۱۵۵

نوسازی استرومای قرنیه توسط بن‌یاخته‌های دندان

دکتر رضا لاجوردی - جراح و متخصص چشم

نوسازی استرومای قرنیه توسط بن‌یاخته‌های دندان

سه شنبه 19 تیر 1397
پزشکی امروز

Dental Pulp و استرومای قرنیه هردو از یک منشأ (Cranial Neural Crest) به‌وجود‌می‌آیند.

بن‌یاخته‌ای که از دندان‌عقل و یا از سومین Molar تهیه‌می‌شود، قادر است تا به سلول‌های کراتوسیت قرنیه تبدیل‌گردد.

به‌علت کمبود قرنیه Cadaveric Tissue برای پیوند می‌توان از بن‌یاخته‌های‌Dental Pulp استفاده‌نمود.

آمار نشان‌می‌دهد که حدود ۳۸درصد‌از  بیماران ظرف ۱۰سال پس‌از پیوند‌قرنیه، دچار مشکل خواهند‌شد. لذا دانشمندان دنبال تهیه قرنیه از بن‌یاخته‌های خود بیمار هستند تا پایداری بیشتری داشته باشند. آنها توانسته‌اند بن‌یاخته‌ها را در محیط‌کشت طوری هدایت‌کنند که ژن و پروتئین مخصوص سلول‌های کراتوسیت‌های استرومای قرنیه را درست نمایند و سپس آن‌را به داخل استرومای قرنیه موش تزریق‌نموده و موفقیت به‌دست‌آوردند.

در‌آینده‌ای نزدیک، در انسان خواهند توانست تا از بن‌یاخته‌های دندان‌های خود بیمار استفاده نموده و نه تنها برای پیوند قرنیه بلکه برای جایگزینی بافت‌ها و ارگان‌های دیگر نیز این سلول‌ها را به‌کار برند. تاکنون ایتالیایی‌ها برای رژنرسانس استخوان، اسپانیایی‌ها برای جایگزینی پوست و ژاپنی‌ها برای رژنرسانس اعصاب‌محیطی و تحریک آنژیوژنزیس، بن‌یاخته‌های دندان را مورد‌بررسی قرار‌داده‌اند.

Ref: Eye World Sep.2017

تعداد بازدید : 19

ثبت نظر

ارسال