شماره ۱۱۹۰

خودترومبولیزی سیلدنافیل (Viagra) پس‌از عمل ‌پیـوند دریـچه قلب

پزشکی امروز

خودترومبولیزی سیلدنافیل (Viagra) پس‌از عمل ‌پیـوند دریـچه قلب

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
پزشکی امروز

پرستاری که دریک ناحیه دورافتاده در غرب استرالیا حین‌کار متوجه‌شد که بیمارش دچار حمله قلبی ‌شده، خودش را به ECG رسانده و برای کمک با یک مرکز خدمات سلامت از راه دور تماس‌گرفت. پس‌از انجام ترومبولیز توسط خودش، خدمات هوایی‌پزشکی‌سلطنتی (RFDC) برای استنت‌گذاری او را به بیمارستان Perth رساندند و درنهایت او نجات یافت. (خبرگزاریWAtoday).

به گزارش محققان‌SIOVAC در European  Heart Journal، آغاز‌ تجویز سیلدنافیل ‌(Viagra) برای بیمارانی‌که عمل تعویض یا ترمیم دریچه موفقیت‌آمیزی داشته اما تا بیش‌از یک‌سال به افزایش فشارخون ریوی دائم دچار هستند، پیامدهای بالینی را وخیم‌تر نموده‌است.

بر‌اساس یک متاآنالیز، فیبریلاسیون دهلیزی (A.fib)، شایع‌ترین آریتمی جدیدی بود که بیماران پس‌از تعویض ترانس‌کاتتر یک دریچه آئورت دچار آن می‌شدند. وقتی این مشکل پیش‌می‌آمد، فیبریلاسیون دهلیزی۶۱ درصد ارتباط بیشتری با مرگ داشت و خطر رویداد عروق‌مغزی را طی دوره پیگیری ۷۹ درصد افزایش‌داد(Heart Journal).

برقرارنشدن جریان‌خون طی مداخلات کرونری‌پوستی (TCCI) می‌تواند با یک تکنیک نوین‌بالون متخلخل ترمیم شود که همراه با تجویز آدنوزینِ درون‌کرونری در بسترکرونری دیستال انجام‌می‌گیرد. جراحان این کار را یک «راهکار سریع و مقرون به‌صرفه» می‌دانند. (مداخلات قلبی‌عروقی و کاتترگذاری).

براساس ‌DANAMI-3، یک‌ قسمت منتشرشده از بررسی در Euro Intervention، هنگامی‌که پیش‌از رسیدن به بیمارستان تا زمان کاتترسیم رگ‌کولپریت (Culprit Vessel) بیش‌از ۱۲۰دقیقه ازECG سپری‌شده باشد، بیماران STEMI دچار انفارکت حادتری‌ گشته و بازیافت میوکاردیال کوچک‌تری خواهندداشت. با احتساب سایر متغیرها، آنها همچنین درمعرض خطر بالاتر مرگ و نارسایی قلبی نیز هستند.

یک آنالیز گذشته‌نگر دریافته است در بیماران سکتة‌مغزی که تحت ترومبکتومی مکانیکی قرارگرفته‌اند، مصرف داروی ضدانعقاد به معنای افزایش خطر نمی‌باشد.

 Ref

NeuroInterventional Surgery

ثبت نظر

ارسال