شماره ۱۱۹۰

بازآرایی ناسازگار بطن‌ چپ ( Maladaptive LV Remodeling)

پزشکی امروز

بازآرایی ناسازگار بطن‌ چپ ( Maladaptive LV Remodeling)

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
پزشکی امروز

متابولیت‌های‌ ناشی‌از بازسازی بطن‌چپ و دیسترس‌میوکارد که از راه فرایندهای سلولی خاصی در خون پدیدار می‌شوند، می‌تواند نشانگرهای بازسازی بطن‌چپ و میوکارد در بیمارانی باشد که تحت تعویض دریچه از راه کاتتر(TAVR) به‌دلیل تنگ‌شدن دریچه آئورت (SAS) قرارگرفته‌اند.

نمونه‌های خون‌گرفته‌شده بلافاصله پیش‌از‌عمل و ۲۴ساعت پس‌از TAVR، از‌طریق کروماتوگرافی مایع و طیف‌سنجی جرمی(Mass Spectrometry) برای پروفایل‌سازی متابولیک استفاده گردید. مشخص‌شد که اَسیل‌کارنیتینِ بلند زنجیره‌پایه(Acylcarnitine) حدواسط متابولیسم اسیدچرب با بازآرایی قلبی ناسازگار ارتباط محکمی دارد.

پس‌از ‌تنظیم سایر عوامل (سن، جنس، وجود دیابت، عملکرد کلیوی و پپتید دفع‌کننده سدیم نوع‌β)، مقدار متوسط بتای اَسیل کارنیتین‌های‌C16, C18:1, C18:2, C18 وC26 به‌صورت‌مستقل با شاخص توده بطن‌چپ‌(LVMI) ارتباط داشت.

به‌ استثنای آسیل‌کارنیتین ‌C18:2، هر‌یک از‌این آسیل‌کارنیتین‌های بلند زنجیره، درمیان بیمارانی با و بدون هیپرتروفی حادLV به‌همین‌شکل متمایز شدند. سطوح گردش آسیل‌کارنیتینC18:2 پیش و پس‌از تنظیمات چندمتغیری با کسر خروجLV  ارتباط‌داشت.

ظرف ۲۴ساعت پس‌از TAVR، سطوح گردشیC16 تا ۳۰/۲درصد، C18:1 تا ۴۲/۷درصد، C18:2 تا ۳۷/۳درصد و C18 تا ۳۸/۳درصد کاهش‌یافت که نشان‌دهنده کاهش فشار قلبی توسط این جراحی می‌باشد.

محققان بحث را اینگونه جمع‌بندی نمودند که «دربیماران علامتی مبتلا به استنوزیس‌آئورتی که عملTAVR انجام‌داده‌اند، سطوح گردش آسیل‌کارنیتین‌های بلندزنجیر به‌صورت‌مستقل با میزان بازآرایی ناسازگار بطن‌چپ ارتباط داشته و اختلالات متابولیک پس‌از اتمام عمل کاهش‌یافت».

آنها اظهار داشتند: «در حال‌حاضر درمان‌های بالینی برای هدایت زمان تعویض دریچه آئورتی به‌دلیل استنوزیس‌آئورتی بر نشانه‌های بالینی یا حضور نارسایی آشکار بطن‌چپ مبتنی می‌باشد. این رویکرد اغلب یک کوهورت مرحله پایانی را در افرادی که بازآرایی ناسازگار در آنها پیشرفته و بازگشت‌ناپذیر شده‌است شناسایی‌می‌نماید». «بنابراین یک نیاز بالینی برآورده‌ نشده، روش‌های عینی جهت شناسایی زودهنگام و مراحل بازگشت‌پذیر بازآرایی ناسازگار بطن‌چپ و تعویض به‌موقع دریچه آئورت می‌باشد». سطوح متابولیت‌های‌خون با ضخامت نسبی دیواره ارتباط مستقلی ندارد.

این بررسی شامل ۴۴بیمار در یک مؤسسه بود که به‌دنبال یکدیگر تحت‌عملTAVR ترانس فمورال قرارگرفتند (سن متوسط آنها ۸۱/۹ سال، ۵۲درصدزن).  

این حجم نمونه کوچک به‌دلیل فقدان‌اعتبار یا تنظیمات‌آماری کامل برای مقادیر پیش‌بینی‌شدة آسیل کارنیتین‌های پلاسما برای آنالیزهای انجام‌شده یک هشدار محسوب می‌گردد.

ثبت نظر

ارسال