شماره ۱۱۸۰

خـط مشی جدید غربـالگری سرطان ریه

دکتر علی فاطمی، متخصص بیماری‌های ریوی

 خـط مشی جدید غربـالگری سرطان ریه

ویژه‌نامه سرطان

چهارشنبه 18 بهمن 1396
پزشکی امروز

هرساله شمار زیادی از مردم براثر سرطان‌ریه جان خود را از‌دست‌می‌دهند که برابر است با مجموع مرگ‌ومیر ناشی‌از سرطان‌های‌پروستات، سینه و کولون و غربالگری سرطان‌ریه توسط سیتی‌اسکن با دوز پایین (LDCT) به‌دلیل نتایج حاصل‌از کارآزمایی ملی غربالگری‌ریه، به‌شیوه‌ای استاندارد تبدیل ‌شده‌است.

شواهد به‌ترتیب مزایا و مضرات سی‌تی‌اسکن با دوز پایین را در روش بالینی آشکار‌می‌کنند.

متخصصان سرطان‌ریه و محققان، خط‌ مشی قفسه سینه و گزارشی تخصصی را به نشریه ‌CHEST و شواهد به‌روز را برای ارائه توصیه‌ها در CHEST 2017 ارائه‌نمودند.

توصیه‌های کلیدی و تغییرات در خط‌مشی پیشین شامل موارد زیر است:

۱ـ برای گروه سیگاری‌های بدون‌نشانه و سیگاری‌های سابق با سن ۵۵ تا ۷۷ ‌سال با سابقه مصرف ۳۰بسته درسال(30pack-years) یا بیشتر و افرادی‌که درحال‌حاضر سیگارمی‌کشند یا در ۱۵سال گذشته آن را ترک‌کرده‌اند، غربالگری سالیانه توسط سی‌تی‌اسکن با دوز پایین را پیشنهاد‌می‌نماییم.

۲ـ برای سیگاری‌های بدون نشانه و سیگاری‌های سابق که در توصیۀ شماره۱، دومعیار سن و استعمال دخانیات را ندارند و بر‌اساس محاسبه‌گر پیش‌بینی خطر بالینی درمعرض‌ خطر بالای ابتلا به سرطان‌ریه قراردارند، توصیه‌می‌کنیم که سی‌تی‌اسکن با دوزپایین نباید به‌‌طور روتین انجام‌گردد.

۳ـ برای اشخاصی‌که سابقه مصرف کمتر‌از ۳۰بسته‌سیگار درسال دارند یا سن آنها کمتراز ۵۵سال یا بیشتراز ۷۷سال است یا بیش‌از ۱۵سال پیش سیگار را ترک‌کرده‌اند و بــراساس محاسبـه‌گر پیـش‌بیــنی خطر بالینی ‌(Clinical risk prediction calculators) درمعرض ابتلا به سرطان‌ریه نیستند، توصیه‌می‌کنیم که سی‌تی‌اسکن با دوزپایین انجام‌ نشود.

۴ـ برای اشخاص دارای بیماری‌های همراه (Comorbidities) که به‌طور نامطلوبی بر توانایی آنها در تحمل نتایج ارزیابی به‌وسیلۀ غربالگری مؤثرمی‌باشد یا تحمل معالجۀ سرطان‌ریه در مراحل اولیه را که به‌وسیلۀ غربالگری انجام‌شده، ندارند و یا به‌میزان بالایی موجب کاهش‌عمر متوسط آنها می‌شود، توصیه‌می‌کنیم که غربالگری توسط سی‌تی‌اسکن با دوزپایین انجام‌نگردد.

این خط‌ مشی‌(Guidline) با خط‌ مشی پیشین متفاوت است چرا‌که مزایا و مضرات آن‌را ا‌رزیابی‌نمودیم. ما انجام غربالگری توسط سی‌تی‌اسکن با دوز پایین را درمورد اینکه: چه افرادی باید غربالگری شوند، چگونه بیماران نیازمند به غربالگری را شناسایی‌کنیم، چگونگی گفتگو برای تصمیم‌گیری مشترک، چگونگی انجام غربالگری توسط سی‌تی‌اسکن با دوز پایین و چگونگی مدیریت نتایج غیرطبیعی، موردبررسی قراردادیم.

دکتر جرارد سیلوستری، عضو کالج پزشکان قفسه سینه، عضو هیأت‌مشاوران تعیین‌ خط‌ مشی و رئیس‌کنونی CHEST  اظهارداشت: مزیت‌های احتمالی غربالگری سرطان در کاهش شمار مرگ‌های در ارتباط با سرطان را باید با مضرات احتمالی آن مقایسه‌نمود. شواهدکنونی حاکی از‌آن می‌باشند که غربالگری گروه‌هایی که درمعرض بالای ابتلا به سرطان هستند، تنها برای بخش‌کوچکی از آنها مفیدبوده درحالی‌که هرفردی‌که غربالگری شده‌است درمعرض ضررهای احتمالی ازجمله عواقب جسمانی و روانی تشخیص و بررسی ندول، قرارگرفتن درمعرض تشعشع، فراتشخیص‌(Overdiagnosis) و فرادرمان (Overtreatment) قرار‌دارد. به‌همین‌دلیل توصیه‌های ما برای غربالگری بسیار گزینشی شده‌ و ویژه گروهی می‌باشد که درخطر بالا قرار‌دارند. در‌حال‌حاضر شواهد به‌دست‌آمده از انتخاب گستردۀ غربالگری‌سرطان برای بیمارانی‌که در توصیه‌های ما تعریف‌نشده‌اند حمایت‌نمی‌نماید.

نتایج بیشتر در ارتباط با این خط‌مشی، در جلسۀ سالیانۀ CHEST 2017 در تورنتو مطرح‌گردید.

Ref

CHEST Annual Meeting 2017, Toronto

ثبت نظر

ارسال